No Comments »

 

Šarkos simbolis frazeologiniuose vokiečių ir lietuvių pasaulio modeliuose: lyginamasis tyrimas

 Virginija Masiulionytė
Santrauka

 

Šiame straipsnyje, remiantis pasaulio modelio teorija, lyginamas ŠARKOS simbolis vokiečių ir lietuvių frazeologijoje. Pasaulio modelis – tai semiotizuotas konstruktas, atspindintis tam tikros kalbinės ir kultūrinės bendruomenės žvilgsnį į pasaulį bei vertybinę orientaciją. Svarbų vaidmenį pasaulio modelyje atlieka simboliai – ženklai, kurių konotacinės reikšmės tampa svarbesnės nei denotacinės ir kurie padeda tos bendruomenės nariams orientuotis socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje. Pasitelkus ŠARKOS simbolį, bandoma gretinti jo reikšmes dviejų bendrai Europos erdvei priklausančių tautų pasaulio modeliuose, drauge ieškant sąlyčio ir skirties taškų tarp kultūros (liaudies tikėjimų, tautosakos, mitologijos, religijos) ir kalbos. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad ŠARKOS vaizdinys vokiečių ir lietuvių tautose turi daugiau panašumų nei skirtumų, ką būtų greičiausiai galima paaiškinti ir bendra indoeuropietiška praeitimi, ir kultūriniais mainais. Taipogi reikėtų paminėti abipusę kultūrinių ir kalbinių vaizdinių įtaką priskiriant simboliui – šiuo atveju ŠARKAI – tam tikras reikšmes.

Full text in German [PDF]

 Write a comment: