No Comments »

 

Vokiečių kalbos refleksyvinių veiksmažodžių reikšmės kaita

 Justina Daunorienė
Santrauka

 
Straipsnyje iškeliama problema, kad šiuolaikinės kalbotyros darbuose, nagrinėjančiuose sangrąžinių veiksmažodžių grupę, labai mažai dėmesio skiriama istorinei šių veiksmažodžių analizei. Nuosekli formų ir reikšmių apžvalga suteiktų galimybę tiksliau paaiškinti šiandieninėje kalboje vartojamas sangrąžines veiksmažodžių konstrukcijas. Didžioji straipsnio dalis skiriama atskirų vokiečių kalbos sangrąžinių veiksmažodžių reikšmių analizei, polisemijos problemai, bandoma nustatyti įvykusius reikšmės kitimus bei jų priežastis ir juos iliustruoti kalbos vartojimo pavyzdžiais iš įvairių vokiečių kalbos raidos periodų. Atlikta analizė reikšmės kitimus leidžia skirstyti į tris pagrindines grupes: kitimai dėl pasikeitusio veiksmažodžio aktantų išsidėstymo, dėl sangrąžinės formos praradimo ir dėl veiksmažodžio vartojimo metaforizuota reikšme.

Full text in German [PDF]Write a comment: