No Comments »

 

Britų politikos vertinimas: konceptualiosios moralės metaforos analizė

 Liudmila Arcimavičienė
Santrauka

 

Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kokia pagrindinė konceptualioji metafora vyrauja šiuolaikiniame britų politiniame diskurse ir kokie jos struktūriniai elementai sudaro bendro moralinio vertinimo pagrindą. Tyrimui buvo pasirinkta trisdešimt analitinių politinių straipsnių iš The Economist elektroninio archyvo. Straipsniai analizuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions) glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Nustatyta, kad Britų politikos moralinis vertinimas yra grindžiamas konceptualiąja metafora POLITINIS GYVENIMAS KAIP KELIONĖ. Išanalizavus šios metaforos kalbinę raišką, paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja neigiamas britų politikos vertinimas, atsispindintis konceptualiosios metaforos POLITINIS GYVENIMAS YRA KELIONĖ

elementų kalbinėje raiškoje, kai politikos veikėjai (1) vaizduojami kaip „dėmėtos reputacijos“ klajūnai, (2) keliaujantys be tikslo, (3) peržengiantys nustatytas ribas, (4) nesugebantys apeiti/įveikti kelyje pasitaikančių kliūčių ir t.t.

Full text in English [PDF]Write a comment: