No Comments »

 

Metadiskursas magistro darbuose, parašytuose gimtąja ir negimtąja anglų kalba

 Nida Burneikaitė
Santrauka

Nemažai pastarojo dešimtmečio akademinio diskurso tyrinėjimų orientuojasi į tarpasmeninės kal­bos funkcijos ir metadiskurso analizę. Nustatyta, jog tarpasmeninių rašytojo ir skaitytojo santykių pobūdis bei metadiskurso strategijų vartojimas akademiniuose tekstuose gerokai varijuoja dėl kultūrinio-kalbinio konteksto, disciplinos ir žanro ypatumų. Mokslinis straipsnis yra bene dažniausiai tyrinėjamas akademinis žanras, o kitiems žanrams skiriama mažiau dėmesio. Šiame straipsnyje ana­lizuojama tarpasmeninė kalbos funkcija magistro darbo (MA thesis) žanre. Lyginamos metadiskurso strategijos tekstuose, sukurtuose skirtinguose edukaciniuose kontekstuose – Anglijos ir Lietuvos universitetuose. Tyrimo tikslais sukaupti du tekstynai: 20 gimtakalbių ir 20 negimtakalbių (lietuvių) studentų darbų anglų kalba iš kalbotyros srities. Nustatyta, jog MA darbuose gausiai vartojamas tekstą organizuojantis metadiskursas, saikingai – į diskurso dalyvius orientuotas metadiskursas, re­tai – vertinamasis metadiskursas. Gretinamoji analizė parodė, jog metadiskurso žymenų santykinis dažnumas yra gana panašus gimtakalbių ir negimtakalbių tekstuose. Tačiau pastebėta, jog skiriasi tam tikrų mažesnių, specifinių kategorijų vartojimas: negimtakalbiai (lietuviai) studentai vartoja daug daugiau teksto jungtukų ir daug mažiau endoforinių, į skaitytoją orientuotų bei vertinamųjų žymenų. Straipsnyje taip pat aptariama edukacinių institucijų tradicijų bei individualaus rašymo stiliaus svarba kuriant tarpasmeninius rašytojo ir skaitytojo santykius akademiniame diskurse.

Full text in English [PDF]Write a comment: