No Comments »

 

Veiksnio bei veiksnio frazės ir tarinio bei tarinio frazės savybės vokiečių dalykinėje ir mokslinėje kalboje

Vita Banionytė
Santrauka

Straipsnyje analizuojami tarinio bei tarinio frazės ir veiksnio bei veiksnio frazės ypatumai vokiečių kalbos dalykiniuose bei moksliniuose tekstuose. Įžangoje pateikiami terminai, padedantys charak­terizuoti nagrinėjamas sakinio dalis dalykinėje bei mokslinėje kalboje. Tai selekcija (Selektion) – dažnai pasitaikančių formų bei konstrukcijų atranka ir funkcijos pasikeitimas (Funktionswandel). Toliau pateikiama veiksnio bei veiksnio frazės ir tarinio bei tarinio frazės charakteristika. Išryškinami aspektai, kuriuos reikia žinoti, norint identifikuoti šias sakinio dalis. Tai struktūra, forma, funkcija, vieta sakinyje, šių sakinio dalių tarpusavio santykis.

Galima teigti, kad vokiečių dalykinės ir mokslinės kalbos tarinys bei tarinio frazė ir veiksnys bei veiksnio frazė skiriasi nuo bendrinės kalbos šių sintaksinių reiškinių vardažodinių konstrukcijų gau­sumu. Veiksnio vardažodinės konstrukcijos išryškina tokius kokybinius bruožus kaip dalykiškumą, glaustumą. Tarinio vardažodinės frazės sąlygoja šias jo savybes: anonimiškumą, beasmeniškumą.

Veiksniams, tariniams bei jų frazėms yra būdingi metaforiniai santykiai. Metaforiškai vartojami pasakymai dažnai tampa dalykinės bei mokslinės kalbos terminais. Tai daro dalykinę kalbą gyvesnę, lengviau prieinamą.

Full text in German [PDF]Write a comment: