2010 – Volume 62 (3)

Table of contents

Articles
 • Judita Džežulskienė.  Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė | Pre- and Post-Nominal Modification: A Contrastive Investigation of English and Lithuanian Three-Word Terms
  Full text in Lithuanian | Abstract in English
 • Klaus Geyer, Vaiva Žeimantienė. Zu einer Grammatik des Deutschen und des Litauischen im Vergleich: Bestandsaufnahme, Konzeption und Perspektiven | Vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamoji gramatika: apžvalga, koncepcija ir perspektyvos
  Full text in German | Abstract in Lithuanian
 • Skaidra Girdenienė. Zum Ausdruck der äußeren Ursache durch Präpositionalphrasen im Deutschen und Litauischen | Išorinės priežasties raiška prielinksninėmis konstrukcijomis vokiečių ir lietuvių kalbose
  Full text in German | Abstract in Lithuanian
 • Jurgita Kohrs. In der Kürze liegt die Würze? Strategien der Informationsdarbietung in deutschen und litauischen Fachtiteln | Trumpumas – pranašumas? Informacijos pateikimo strategijos vokiškuose ir lietuviškuose mokslo straipsnių pavadinimuose
  Full text in German | Abstract in Lithuanian
 • Eglė Kontutytė. Deutsche und litauische Klappentexte aus textlinguistischer Perspektive | Vokiškos ir lietuviškos anotacijos knygos viršelyje teksto lingvistikos požiūriu
  Full text in German | Abstract in Lithuanian
 • Aurelija Leonavičienė.  Sakinių ilgis – publicistinio ir šnekamojo stiliaus sandūros tekstuose požymis | Longueur des phrases – le signe de la manifestation de l’opposition stylistique du style parlé et du style journalistique
  Full text in Lithuanian | Abstract in French
 • Loreta Vaicekauskienė, Reda Šmitaitė. Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose | Use of English and code-mixing in TV commercials in Lithuania
  Full text in Lithuanian | Abstract in English