2013 – Volume 65

Table of contents

Articles
 • Rūta Eidukevičienė, Sidona Žvaliauskienė. Die Behandlung von arbeitsbezogenen Problemen in deutsch-litauischen Geschäftstelefonaten | Probleminių dalykinių klausimų aptarimas vokiečių–lietuvių telefoniniuose verslo pokalbiuose
  Full text in German
  | Abstract in Lithuanian
 • Daumantas Katinas. Einige Überlegungen zur Bestimmung des Äquivalenzgrades am Beispiel des lexikalischen Feldes „Erhebung im Gelände“ | Apie ekvivalentiškumo laipsnio nustatymą remiantis leksiniolauko „Aukštuma“ analize
  Full text in German | Abstract in Lithuanian
 • Aurelija Leonavičienė. Kalbiniai ir kultūriniai lietuvių meninių tekstų deminutyvų ypatumai ir vertimas į prancūzų kalbą | Particularités linguistiques et culturelles des diminutifs de la littérature lituanienne, leur traduction en français
  Full text in Lithuanian | Abstract in French
 • Jurgita Sinkevičienė. Zur Problematik des Begriffes Quotativ am Beispiel der Konstruktion so nach dem Motto | Kvotatyvo sąvokos problema nagrinėjant konstrukciją so nach dem Motto ‘atseit’
  Full text in German | Abstract in Lithuanian
 • Jolanta Šinkūnienė. Tarpkalbiniai ir tarpdalykiniai mokslo kalbos tyrimai: medžiagos ir metodų pasirinkimo iššūkiai tyrėjams | Cross-linguistic and cross-disciplinary studies of academic discourse: Challenges for the researchers
  Full text in Lithuanian
  | Abstract in English
 • Vita Valiukienė. Prancūzų kalbos veiksmažodžio devoir ‘privalėti’ semantinė funkcinė polifonija. Tarpkalbinė studija | La polyphonie sémantico–fonctionnelle du verbe français devoir. Etude interlangagière
  Full text in Lithuanian| Abstract in French