No Comments »

 

Daugiakalbio komparatyvinių frazemų žodyno sudarymo koncepcija

Saulius Lapinskas
Santrauka

 

Straipsnio pradžioje apibrėžiama komparatyvinės frazemos (arba frazeologinio palyginimo) sąvoka, komparatyvinių frazemų struktūra, funkcijos ir jų kaip frazeologijos posistemės kriterijai – polileksiškumas, stabilumas ir idiomatiškumas. Straipsnio tikslas – išanalizuoti daugiakalbio komparatyvinių frazemų žodynų sudarymo problemas. Tyrimas leidžia tvirtinti, kad iškilusios metaleksikografinės, onomasiologinės, semantinės ir žodyno vidinės struktūros problemos išsprendžiamos optimaliai ir tikslingai naudojant paskutinių dviejų dešimtmečių tarptautinės leksikografijos ir frazeografijos sukauptą patirtį. Nustatyta, kad pasirinkta žodyno struktūra ir komparatyvinių frazemų gretinimo metodika leidžia adekvačiai aprašyti frazeologinių palyginimų reikšmes, stilistinius atspalvius, sinonimus ir antonimus.

Full text in German [PDF]Write a comment: